Strange facts of Venzone: The secret of a series of hundred-year-old non-decomposing yellow-brown corpses

Advertisement
Advertisement

Hiện tượng bí ẩn và không giải thích được của các xác ướp Venzone, được bảo quản trong trạng thái không phân hủy bất thường và đáng chú ý.

Cái chết Đen càn quét làng Venzone vào thế kỷ 14. Nhiều người chết nhưng không có đủ nghĩa trang để chôn tất cả các thi thể.

Dân làng đưa thi thể 42 ᴅᴇᴀᴅ không thể chôn ở nghĩa địa vào quan tài và cất dưới tầng hầm của nhà nguyện San Michael.

Khi họ mở quan tài, thi thể ᴅᴇᴀᴅ đã được ướp xác. Người dân tin rằng ý muốn của Chúa gửi tổ tiên còn sống đến với họ để bảo vệ ngôi làng là ý muốn của Chúa.

Các xác ướp được đối xử rất tốt với tư cách là những người lớn tuổi trong làng, và truyền thống này kéo dài đến năm 1950. Nhà nghiên cứu pH người Mỹ Jack Birns đã chụp những bức ảnh về Cuộc sống hàng ngày của dân làng với các xác ướp và đăng chúng trên tạp chí Time Life.

Độ pH của các xác ướp từ Venzone đã trở thành một hiện tượng trên khắp thế giới.

Advertisement
Advertisement
Tuy nhiên, một xác ướp cần loại bỏ tất cả các cơ quan trong cơ thể và quá trình ướp xác để tránh bị hút ẩm.

Sau trận động đất năm 1976, chỉ có 15 xác ướp được ngăn chặn. Hiện chúng được lưu giữ trong Nhà nguyện Crypt of the Nghĩa trang.

Advertisement

Related Posts

The Disturbing Truth Unveiled by Nikola Tesla about the Pyramids

Advertisement Advertisement Discover the fascinating and terrifying truth behind the legacy of genius inventor Nikola Tesla and his relationship with the mysterious pyramids. In this article, we’ll…

Sigiriya’s Wonders: An Ancient City Built at a High Altitude Using Cutting-Edge Technology and Ingenious Design

Advertisement Advertisement Sri Lanka’s Lost City of Sigiriya is a captiʋating ancient wonder nestled in the heart of the country. Perched atop a towering rock forмation, this expansiʋe…

Unintentionally Found: A preserved monk was discovered in a crypt dating back to the 17th century.

Advertisement Advertisement Conсealed behіnd the roѕy рink fаcаde of Brno’ѕ Cаpuchin Churсh lіes а ѕomber іnterіor, houѕing the mummіfіed сorpses of numerouѕ monkѕ who were ѕolemnly burіed…

New Video Shows the Familiar Black Knight Alien Satellite in Space Once Again.

Advertisement Advertisement The Black Knight, in case you didn’t know, is an artificial satellite of alien origins that has been circling our planet for almost 13,000 years….

Unraveling the secrets of the universe: Insights from the famous Emerald Plate.

Advertisement Advertisement The emerald tablet is said to be an emerald or green stone tablet with the secrets of the universe. The origin of the emerald tablet…

Nikola Tesla’s UFO design made with the help of extraterrestrial intelligence

Advertisement Advertisement Nikola Tesla has always been at the forefront of innovation in the scientific community. Despite the overall disregard by the scientific community in the 19th…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!